Kinderpraktijk FOCUS Algemene voorwaarden

Algemeen

Kinderpraktijk Focus is opgericht door Mirella van den Bedem en is gevestigd in Nijkerk. De sessies zullen meestal plaatsvinden aan de keukentafel van Reling 40 3863 VH NIJKERK of in overleg op locatie of online.
KVK nummer: 78532477. Btw-nr. NL00334329.

Verhindering

Individuele coaching sessies kunnen telefonisch of per mail worden geannuleerd indien noodzakelijk. Zonder tijdige afzegging (24 uur voor aanvang) wordt het volledige bedrag in rekening gebracht.

Tarieven

Geldende tarieven zijn beschikbaar op de website van Kinderpraktijk FOCUS. Kinderpraktijk FOCUS heeft een btw. vrijstelling. Tariefwijzigingen worden minimaal 1 maand vooraf aangekondigd op deze site. Tarief is inclusief voorbereidingstijd, materialen en eventueel kort contact met school of andere begeleiders/ verwijzers en korte verslaglegging achteraf (maximaal 15 minuten). Tussentijds, kort overleg met de ouder/verzorger, telefonisch, via WhatsApp of per mail, is ook inbegrepen, mits korter dan 15 minuten. Mocht er meer tijd nodig zijn dan wordt er een afspraak gemaakt tegen het daarvoor geldende tarief.

Betalingsvoorwaarden

Via een betaalverzoek zal overgegaan worden tot betaling. Daarna volgt een digitaal factuur. Het betaalverzoek s.v.p. binnen 14 dagen voldoen na factuurdatum op rekeningnummer NL23RABO0347843581 t.n.v. M.C.M. van den Bedem, ovv naam en factuurnummer. Bij overschrijding van de betalingstermijn zal een nieuwe afspraak, of het traject, niet van start gaan. Tot openstaande facturen voldaan zijn, mits anders overeengekomen.

Aansprakelijkheid

In het geval van gecombineerde lichamelijke en psychische klachten, dient u eerst contact op te nemen met uw huisarts alvorens gestart kan worden met een coachingstraject. Kinderpraktijk FOCUS sluit elke aansprakelijkheid uit ter zake van schade of letsel voortvloeiende uit of in verband met de geboden diensten door Mirella van den Bedem.

Toestemming een of beide ouders

Kinderpraktijk FOCUS is verplicht zich te houden aan de wettelijke regel dat voor kinderen onder de 16 jaar geldt dat, indien van toepassing, een of beide gezaghebbende ouders/verzorgers akkoord moeten gaan met de begeleiding. Er wordt dan ook van een of beide ouders een handtekening gevraagd op het intakeformulier. De opdracht gevende, gezaghebbende ouder draagt er zorg voor dat de eventueel andere gezaghebbende ouder wordt geïnformeerd over de begeleiding en hier zijn/haar toestemming voor geeft. Hij/zij gaat ermee akkoord dat, indien de andere ouder op enige wijze bezwaren maakt tegen het coachen, hij/zij de consequenties daarvan op zich neemt. Coaching van één van beide ouders is sowieso een mogelijkheid.

Vertrouwelijkheid

Alle informatie die tijdens de sessies besproken wordt, zal vertrouwelijk behandeld worden. In overleg met de (ouders van de) coachee kan besloten worden om derden in te lichten. Bij de coaching speelt terugkoppeling naar de ouders een grote rol. We doen het samen. Hierbij wordt rekening gehouden met de wens van het kind. De inhoud van de gesprekken worden uitsluitend gedeeld met ouders/derden indien het kind daar toestemming voor geeft. Vaak zijn ouders tijdens de sessie aanwezig, of sluiten het laatste kwartier aan. In het geval van dreigend gevaar voor de cliënt en/of voor de samenleving of bepaalde personen behoudt opdrachtnemer zich het recht toe relevante informatie te verstrekken aan bevoegde personen of instanties als hiermee het gevaar kan worden voorkomen. Kinderpraktijk FOCUS is verplicht zich te houden aan de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling.

Inzet

De coaching is het meest effectief als ouders zich ook inzetten. Dat betekent dat er thuis geoefend zal worden. Per coachee, per situatie, per hulpvraag, per keer zal dit anders zijn. Samen spreken we af wat haalbaar is en wat er van ouder(s) en coachee verwacht wordt.

Intellectueel eigendom

Het is de klant niet toegestaan door Mirella van den Bedem verstrekte documentatie en werkmateriaal aan derden ter beschikking te stellen of openbaar te maken. Niets van het door Mirella van den Bedem gebruikte materiaal mag worden verveelvoudigd, door middel van druk, fotokopie, microfilm, e-mail, geautomatiseerd gegevensbestand of anderszins.

Verslaglegging en archivering

Kinderpraktijk FOCUS is niet wettelijk verplicht om de consulten in zijn geheel vast te leggen. Mirella zal daarentegen wel voor, tijdens en na de sessie enkele zaken in een korte samenvatting noteren om de begeleiding goed te kunnen uitoefenen. Het dossier met aantekeningen wordt in eigen administratie gearchiveerd en zal in een afgesloten kast bewaard worden i.v.m. privacy.

Eigen verantwoordelijkheid

De cliënt is verantwoordelijk voor zichzelf en voor zijn/haar daden en handelingen. Coachsessies kunnen niet beschouwd worden als, of ter vervanging van, medische en/of psychiatrische consulten en/of behandelingen. Kinderpraktijk FOCUS is nimmer aansprakelijk voor directe of indirecte schade, emotionele schade of schade voortvloeiend uit beslissingen die de cliënt heeft genomen, al dan niet in overleg. Cliënt is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor gemaakte keuzes en de gevolgen daarvan.

Praktijk gegevens

Kinderpraktijk FOCUS
Mirella van den Bedem
Reling 40
3863 VH Nijkerk

T 06-47560419
E info@kinderpraktijkfocus.nl
www.kinderpraktijkfocus.nl

KVK nummer: 78532477
Btw-nr. NL00334329.