Kinderpraktijk FOCUS Privacyverklaring

Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens en is opgesteld in overeenstemming met de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Gebruiker van deze privacyverklaring, tevens verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de AVG, is Kinderpraktijk FOCUS, gevestigd te Nijkerk, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 78532477 en bij de Belastingdienst bekend onder Btw-nr. NL00334329.

Persoonsgegevens

  • Doel van verwerking Kinderpraktijk Focus gebruikt uw persoonsgegevens of die van uw kind enkel om met u in contact te treden (contactgegevens), met u te kunnen communiceren en in het kader van de met u overeen te komen dienstverlening. Kinderpraktijk Focus gebruikt uw gegevens niet voor andere doeleinden. Indien u Kinderpraktijk Focus uw persoonlijke contactgegevens geeft, telefonisch, per email, via de website of anderszins, dan worden deze gegevens gebruikt om met u in contact te treden en met u te communiceren. Indien geen overeenkomst tot dienstverlening tot stand komt, dan worden de gegevens 6 maanden na ontvangst verwijderd.

  • Verwerken persoonsgegevens Indien een overeenkomst tot dienstverlening tot stand komt, dan zal Kinderpraktijk Focus over meer persoonsgegevens beschikken dan enkel contactgegevens. Deze persoonsgegevens worden enkel gebruikt in het kader van de met u overeengekomen dienstverlening. Kinderpraktijk Focus verzamelt alleen die gegevens die wij in dat verband nodig of nuttig achten. De gegevens worden zonder uw toestemming niet met derden gedeeld.

  • Beveiliging Kinderpraktijk Focus heeft er alles aan gedaan om ervoor te zorgen dat uw gegevens veilig bij ons zijn. Bij de verwerking van persoonsgegevens kunnen wij gebruikmaken van een of meerdere verwerkers, zoals een internetprovider. Om uw privacy te waarborgen en de technische beveiliging te verzekeren, sluiten wij alleen verwerkersovereenkomsten af die gesloten zijn overeenkomstig de daaraan in de AVG gestelde eisen met de garantie dat uw gegevens niet buiten de EU worden verwerkt. Als verwerkingsverantwoordelijke blijven wij verantwoordelijk.

    Persoonsgegevens die in fysieke vorm zijn vastgelegd, worden bewaard in een deugdelijke afsluitbare ruimte, zodat derden hier geen toegang toe hebben. Zonder uw toestemming deelt Kinderpraktijk Focus uw gegevens niet met andere partijen, tenzij daar een administratieve of wettelijke verplichting voor geldt, of er een gerechtelijk bevel voor is.

  • Bewaartermijnen Kinderpraktijk Focus bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het doel van de verwerking. We zijn uiteraard wel gehouden aan wettelijke en fiscale verplichtingen. Zo moeten we van de Belastingdienst uw factuurgegevens 7 jaar bewaren. Persoonsgegevens die in het kader van de met u overeengekomen dienstverlening zijn verzameld, waaronder contactgegevens, worden niet langer dan 2 jaar na afloop van de overeenkomst bewaard en daarna verwijderd of vernietigd.

  • Rechten betrokkene Kinderpraktijk Focus respecteert uw privacyrechten en zal er aan meewerken dat u de in de AVG aan u toegekende rechten kunt uitoefenen. Voorbeelden hiervan zijn het recht op inzage, correctie en verwijdering van uw persoonsgegevens. Indien u van uw rechten gebruik wilt maken kunt u hierover contact met ons opnemen.